luni, 3 martie 2014

A certain view of the world: short theater plays created by teenagers todayA certain view of the world: very short theater plays created by young people today


Possible or anecdotal, imaginary or credible, the mini plays created by these young people involved in the KPUP Comenius project, explicitly express the triumph of friendship and tolerance, beyond cultural or ethnic boundaries imposed by traditional stereotypes.

The joy of life and the need of friends, capitalized in artistic attempts constitute – they say indirectly - the only way to transcend the barriers of the past and create a united Europe. The young authors of the four plays rather break through or even cancel the contemporary European mood of loneliness, so much emphasized by the contemporary theater, and go beyond our perfunctuary and shallow universe dominated by ideologies, manifesting an open attitude towards other cultures. Because the road to self-knowledge necessarily goes through the reference to the others (e.g. a Lithuanian, a Turk, a Swede, a Romanian).

Like a Prince Charming, the young European leaves on a journey of discovery so that one day, the future adult could understand his or her neighbors, the people to work with and collaborate for the good of the European realm.
        
In this respect, the small plays aim the knowledge adventure of the EU members and their shift from indifference and reluctance to understanding and acceptance. The theater created by student-artists is able to transform their experience into a game and the game in an act of knowledge. Through it, these young people discover: common origins traced back to the Thracians and the Celts, both belonging to the great family of the Indo-Europeans or some interesting kinship between the Romanian and the Spanish lords and princes; or the life, not easy at all, of the princesses of Versailles – as in " A History Lesson "; or contemporary domestic dramas, but also the power to convert pain into an artistic act as in the case of Monica who is motherless but ready to assume the management of the house and also his father’s inconsolable frustration – as in “The Swedish Way"; the concern for school and performance, but also romantic love interest, as in "Lithuanian and Romanian Girls"; the preoccupation with different prejudices and habits, of a gastronomic kind as well, in Vlad’s case, in“When in Turkey, Do as the Turks Do”.

The great themes of life, consciousness and existence, caught by a flash, are found in all philosophies and literatures of the world: love, friendship, history, pain, school, tradition.


The finding and the understanding of the world may begin by returning to a time when young people took responsibility at an early age, girls were married at 14, and the challenges made life "look not right". The educational function is well understood by these young people, aware that the initiatory approach can not be successful without knowing the past to understand the present, an immanent condition in improving the quality of our life ("A History Lesson").
The relationship with adults - a way of being not only Swedish - means discovering inner resources for confession of love that leads to emotional fulfillment, by overcoming family difficulties and by the conversion of suffering in art.
 
And what is most important is the feeling these young people want to convey. Their theater is optimistic and it gives confidence and vitality to a world with many problems - not only in communication - offering models through their attitude and approach, in ironic tones: "For your sake, do not get me started!" or in serious, reflective tones: "It’s hard enough to find someone you love and harder to find someone you love who loves you back.!"
        
Regarding the characters, the central vision is a radiography of the young as a free, rational, open, and sociable person - qualities by which relations between Eastern  and Western Europe are restored and by which common values​​ are re-discovered so that the Europeans could find their place, once again, in universality: the feeling of solidarity, the need for communication, the rejection of discrimination and the acceptance of the one who is different. The youth today can recognize their own image, because it is the mirror created and carried by them.

Adriana Năstasă,
Teacher of the Romanian language and literature
   National College "Radu Negru", Făgăra
șO anume  perspectivă asupra lumii: piese de teatru scurt scrise de tineri de azi

Posibile sau anecdotice, imaginare sau verosimile, microscenetele tinerilor implicaţi în proiectul KPUP Comenius, exprimă explicit triumful prieteniei şi al toleranţei, dincolo de graniţele culturale sau etnice, impuse de stereotipiile tradiţionale.
         Bucuria de viaţă şi nevoia de prieteni, valorificate în încercările artistice, constituie –transmit ei indirect – singura cale de a transcende barierele trecutului şi de a crea o Europă unită şi solidară. Tânărul de azi rupe, anulează o stare de spirit a europeanului contemporan, singurătatea, atât de evidenţiată de teatrul contemporan, şi depăşeşte un univers supercivilizat, dominat de ideologii, prin atitudinea deschisă faţă de culturile altor popoare. Pentru că drumul spre cunoaşterea de sine trece neapărat prin raportarea la ceilalţi: la un lituanian, un turc, o suedeză, o româncă.
         Asemenea unui Făt-Frumos, tânărul european pleacă într-o călătorie iniţiatică pentru ca odată ajuns adult, să-i înţeleagă pe vecinii lui, pe cei cu care va colabora pentru bunul mers al împărăţiei europene pe care o va conduce.
         În aceste sens, micile scenete urmăresc experienţele de cunoaştere ale membrilor UE şi trecerea lor de la indiferenţă şi reticenţă la înţelegere şi acceptare. Teatrul creat de artiştii-elevi le transformă experienţa în joc, iar jocul în act de cunoaştere. Prin el, tinerii descoperă: origini comune, ca a tracilor şi celţilor, aparţinând marii familii indo-europene sau legături de rudenie între domnitorii români şi prinţii spanioli sau viaţa, deloc uşoară, a prinţeselor de la Versailles – în „Lecţia de istorie”; drame familiale contemporane, dar şi puterea de a converti suferinţa în act artistic, ca în cazul Monicăi, orfană de mamă şi asumându-şi gospodărirea casei şi frustrarea unui tată neconsolat – în piesa „Un fel de a fi suedez”; preocuparea pentru şcoală şi performanţă, dar şi interesul pentru iubire în „Lituanienele şi româncele”; prejudecăţile şi interesul pentru cunoaşterea obiceiurilor celui diferit, gastronomice în cazul lui Vlad din „Când eşti în Turcia, poartă-te ca în Turcia”.
      Marile teme ale existenţei, surprinse prin flash-back-uri şi instantanee, sunt cele regăsite în toate filozofiile şi literaturile lumii: iubirea, prietenia, istoria, suferinţa, şcoala, tradiţia.
       Căutarea şi înţelegerea lumii încep prin întoarcerea în timp, când tinerii îşi asumau responsabilităţi la vârste fragede, fetele erau căsătorite la 14 ani, iar provocările făceau ca viaţa „să nu-ţi stea bine”. Funcţia educativă este foarte bine înţeleasă de tineri, conştienţi că demersul iniţiatic nu poate avea succes dacă nu pleacă la drum cu experienţele înaintaşilor asimilate, condiţie imanentă de înţelegere a prezentului. –„Lecţia de istorie” 
        Relaţia cu adulţii – „un fel de a fi nu numai suedez” – înseamnă şi descoperirea resurselor interioare pentru mărturisirea iubirii care duce la împlinire afectivă, la depăşirea greutăţilor familiale şi la convertirea suferinţei în artă.
        Şi ceea ce este cel mai important este sentimentul pe care aceşti tineri vor să-l transmită. Teatrul lor este un teatru optimist, care transmite încredere şi vitalitate unei lumi cu multiple probleme, nu numai de relaţionare, oferind modele de atitudine şi abordare, în tonalităţi ironice: „Pentru binele tău, nu mă provoca!” sau tonalităţi grave: „E destul de greu să găseşti pe cineva pe care să-l iubeşti, dar şi mai greu pe cineva care să te iubească!”
        În ceea ce priveşte personajele, viziunea centrală este radiografierea tânărului ca ins liber, raţional, deschis, sociabil, calităţi prin care sunt refăcute relaţiile între ţările Europei de Est şi de Vest şi sunt descoperite valori prin care europeanul este fixat în universalitate: sentimentul solidarităţii, nevoia de comunicare, respingerea discriminării şi acceptarea celui diferit. Tânărul de azi îşi recunoaşte imaginea, pentru că oglinda este creată de el şi purtată de el.

Adriana Năstasă,
Profesor de limba si literatura română,  
Colegiul Național “Radu Negru”, FăgărașUn comentariu: